ให้บริการด้านกฎหมายทุกรูปแบบทั่วประเทศ

สำนักงานกฎหมาย พร้อมทรัพย์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการด้านกฎหมายทุกรูปแบบทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา สำนักงานฯมุ่งเน้นบริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมที่ดี โดยทีมทนายความที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญกฎหมายด้านต่างๆ

สำนักงานฯให้บริการงานกฎหมายดังนี้

...
รับว่าความคดี

รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีในศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงคดีในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

...
รับดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตทางธุรกิจต่างๆ

รับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ชำระบัญชีและเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใบอนุญาตโรงงาน ใบอนุญาตร้านอาหาร รับจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหากำไร ใบอนุญาตโรงเรียน ใบอนุญาตมหาวิทยาลัยเอกชน และใบอนุญาตประเภทอื่นๆ

...
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาและร่างสัญญา

รับให้คำปรึกษาและร่างสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญากิจการร่วมค้า/การร่วมรับจ้าง สัญญาจ้างผลิตสินค้า สัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาสินเชื่อ และสัญญาประเภทอื่นๆ

...
รับดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาติ ขอวีซ่าสำหรับการอยู่ในประเทศชั่วคราว ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับ BOI

...
ให้บริการการรับรองลายมือชื่อและเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney

ให้บริการการรับรองลายมือชื่อและเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

...
รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์และบังคับคดี

ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน ทั้งหนี้มีหลักฐานและไม่มีหลักฐาน สืบหาที่อยู่ และทรัพย์สินของลูกหนี้ บังคับคดีตามคำพิพากษา และขายทอดตลาดแทนเจ้าหนี้